REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Vara aceasta fii activă cu elmiplant – campanie Carrefour România

Perioada campaniei: 03.07.2024 – 16.07.2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei „Vara aceasta fii activă cu elmiplant – campanie Carrefour România” (denumită în continuare ”Campania”) este SARANTIS ROMÂNIA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești 172-176, Clădirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, București, România, reprezentat prin Gabriel Baloiu, în calitate de Director General, (denumită în continuare “Organizatorul”).

1.2 Campania se desfășoară cu sprijinul:

Agenției THE SOCIAL NEST SRL (denumită în continuare ”Agenția”), societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din România, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, reprezentat prin SILVIU ALEXANDRU CHIVU în calitate de administrator;

1.3 Pe perioada Campaniei, Agenția va desfășura următoarele activități:

 1. implementarea Campaniei în locațiile participante și în mediul online
 2. Managementul Campaniei:
  • 1) Organizatorul Campaniei este responsabil de bunul mers al Campaniei și aspectele generale legate de organizarea acesteia;
  • 2 Agenția este responsabilă de gestionarea metodelor de înscriere în Campanie on-line și SMS și suport on-line pentru participanți, prin resurse proprii sau terți;
  • 3) Agenția este responsabilă de identificarea, validarea anuntarea câștigătorilor rezultați în urma Extragerii Câștigătorilor Campaniei;
  • 4) Agenția este responsabilă de expedierea si acordarea efectiva a premiilor în numele și pe seama Organizatorului, premiile câștigătorilor Campaniei, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;

 

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1 Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții și în conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările ulterioare și prevederile CE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, sub sancțiunea invalidării înscrierii acestora în Campanie.

2.3 Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea website-ului www.elmiplant-te-premiaza.ro precum și în formatul tipărit la sediul Organizatorului sau al Agenției – disponibil în orice moment, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică și/sau completa Regulamentul pe parcursul derulării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, întrerupe, prelungi Campania. Orice modificare / completare la prezentul Regulament for fi aduse în atenția publicului prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia pe website-ului www.elmiplant-te-premiaza.ro.

2.5 Orice reclamații, pretenții, cereri:

 1. Cu privire la organizarea generala a campaniei revin Organizatorului: ro-office@sarantisgroup.com
 2. Cu privire la gestionarea Campaniei online, cu privire la validarea câștigătorilor și acordarea efectivă a premiilor revin Agenției: office@thesocialnest.ro

 

SECȚIUNEA 3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, doar în magazinele Carrefour România, înscrierea realizându-se prin intermediul platformei www.elmiplant-te-premiaza.ro sau prin SMS la 1846 alături de numărul bonului fiscal și textul “MISCARE” conform pct. 5.2, iar Mecanismul campaniei este valabil pentru achizițiile de produse ELMIPLANT de ingrijire personală, cnf anexei nr.1 a prezentului Regulament, disponibile în magazinele fizice Carrefour România și înclusiv online prin intermediul platformei www.carrefour.ro (nu se pot folosi în magazinele Cora).

3.2  Campania va începe la data de 03.07.2024 ora 00:00 și se va încheia la data de 16.07.2024, ora 23:59.

3.3 Nu se va mai lua în considerare participarea la Campanie după data de 16.07.2024 ora 23:59

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, având vârsta de 18 ani împlinită până la data de începere a Campaniei și domiciliul sau reședința în România. Nu au dreptul de participare la Campanie angajații Organizatorului, angajații Agenției, angajații locațiilor participante, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

4.2 În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la dată începerii Campaniei, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare-primire a premiului cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

4.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. În baza acordului expres liber exprimat prin înscrierea în Campanie al câștigătorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, audio și video pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și a asocia cu marca promovată, însă doar în legătură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1 Cumpărătorul care a achiziționat minimum un produs elmiplant de îngrijire a corpului (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.2) are dreptul de a înscrie o singură dată același document fiscal (bon, factură) aferent achiziției în Campanie pentru o șansă de a câștiga unul dintre Premiile Campaniei.

5.2 Mecanismul Campaniei: Pentru a se înscrie în tombola de la sfârșitul Campaniei și a fi eligibili de câștig pentru premiile Campaniei, clienții ce achiziționează minimum un produs ELMIPLANT de îngrijire personală (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) pe același document fiscal din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.2) pot înscrie bonul sau factura fiscală aferente achiziției produselor prin SMS, trimițând un mesaj cu tarif normal la numărul 1846 cu textul „MISCARE” urmat de numărul și seria documentului fiscal, sau online, pe elmiplant-te-premiaza.ro la secțiunea „ÎNSCRIE BON”. Prin completarea înscrierii pe platforma elmiplant-te-premiaza.ro sau prin celelalte metode de înscriere clientul își dă acordul pentru înregistrarea și prelucrarea datelor necesare pentru înscrierea în tombolă “Vara aceasta fii activă cu elmiplant  – campanie Carrefour România”. Datele colectate vor fi: nume, prenume, număr de telefon, adresa e-mail iar suplimentar pentru câștigătorii desemnați ai Campaniei: CNP pentru categoriile de premii ce depășesc valoarea brută de 600 lei (conform Legii 227/2015 Art. 110, alin. 2) și adresa de livrare al premiului – în funcție de specificul premiului (livrare fizică). Acestea vor fi folosite exclusiv în scopul identificării câștigătorilor Campaniei și vor fi păstrate ulterior terminării Campaniei până în momentul retragerii consimțământului participantului.

5.3 Cumpărătorul poate înscrie un număr nelimitat de documente fiscale pe perioada Campaniei, atâta timp cât se respectă art. 5.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a înscrie același bon fiscal de mai multe ori.

5.4 Participanții la Campanie trebuie să păstreze documentul fiscal in original aferent achiziției produselor ELMIPLANT în vederea validării premiului.

5.5 Desemnarea câștigătorilor premiilor principale se va face prin tragere la sorți, conform următorului tabel de extragere, din totalul celor înscriși în Campanie prin adunarea listelor de înscriere aferente metodelor de înscriere prezentate la punctul 4.2 pentru cele 7 premii, în prezența a cel puțin 2 reprezentanți legali ai Agenției.

Nr Crt Data extragere premii săptămânaleBonuri participante înscrise în perioadaCâștigători premii săptămânale (Voucher 300 lei cumpărături Carrefour)Data extragere premiul cel mareBonuri participante înscrise în perioadaCâștigător premiul cel mare (Bicicleta Pegas Strada 2)
111.07.202403.07.2024, ora 00:00 – 10.07.2024, ora 23:59318.07.202403.07.2024, ora 00:00 – 16.07.2024, ora 23:591
218.07.202411.07.2024, ora 00:00 – 16.07.2024, ora 23:593

5.6 Pentru fiecare extragere alocarea premiilor se va face în ordinea extragerii după cum urmează:

5.6.1 Numerele 1, 2 și 3 extrase, în ziua dedicată extragerii a fiecărei săptămâni, vor corespunde premiilor săptămânale: 3 x Voucher cumpărături 300 lei, ce pot fi folosite în magazinele Carrefour România cnf punctului 6.4. Vor fi extrași 3 câștigători și câte o rezervă pentru premiile săptămânale.

5.6.2 Pentru premiul cel mare, Bicicleta Pegas Strada 2, în ziua dedicată extragerii, va fi extras un câștigător și 2 rezerve pentru premiul cel mare.

5.7 Stocul produselor ELMIPLANT de îngrijire personală participante în campanie (conform anexei 1 a prezentului Regulament) poate diferi în funcție de punctul de vânzare. Punctele de vânzare nu aparțin Organizatorului, astfel Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse ELMIPLANT de îngrijire personală din anumite puncte de vânzare de pe teritoriul României.

5.8 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro in timp de 2 săptămâni după efectuarea extragerii.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1 Premiile alocate în urma Extragerii Campaniei vor fi:

 • 6 x Voucher cumpărături 300 lei, ce pot fi folosite în magazinele Carrefour România cnf informatiilor disponibile la pct 6.4.Valoare unitară premiu: 300 lei TVA inclus.

 

 • 1 x Bicicletă Pegas Strada 2. Valoare unitară premiu: 972,07 lei cu TVA inclus.

6.2 Valoarea totală a premiilor este de 3.772,07 lei cu TVA inclus.

6.3 Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani a premiile indiferent de categoria de premii câștigate.

6.4. Voucherele de cumpărături Carrefour, denumite în rețeata Carrefour carduri cadou, au valabilitate de 1 an de la data activării. Acestea se pot utiliza exclusiv in toata reteaua de magazine Carrefour din România (Hypermarket, Supermarket, Express si Supeco) si pe carrefour.ro. Sumele existente pe carduri se pot folosi in una sau mai multe sesiuni de cumparaturi pana la epuizarea acestora su pana la data de expirare a cardului. Daca valarea unui bon este mai mare decat soldul cardului, se achita valoarea dorita cu cardul cadou Carrefour iar diferenta cu oricare alt mijloc de plata acceptat de carrefour. Dupa fiecare tranzactie efectuata cu cardul cadou Carrefour pe bonul fiscal sunt tiparite informațiile cardului referitoare la valabilitate si sold.

6.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul promoției nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

SECȚIUNEA 7. VALIDAREA  ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Pentru a fi validat drept câștigător al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat câștigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

–           Să îndeplinească condițiile descrise în Secțiunile 4 (integral) și 5 (art. 5.2, 5.3) ale prezentului Regulament;

–           Să facă dovadă achiziției a minimum un produs elmiplant de îngrijire personală (din lista produselor participante în campanie conform anexei 1), prin prezentarea documentului fiscal aferent achiziției conform Secțiunii 5 art. 5.1 a prezentului Regulament.

7.2 La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câștigătorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, premiul câștigat, data predării premiului și semnătura acestuia. Datele de identificare vor include si CNP in cazul in care vor fi folosite în scopul îndeplinirii obligației fiscale legale ale Organizatorului de a declara și plăti impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal (daca este cazul) și sunt necesare si în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor rezultate conform prezentului regulament (dovadă predare premii câștigătorilor).

7.3 Participantul la Campanie, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puțin una dintre condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intră în posesia premiului.

7.4 În cazul în care câștigătorul premiului este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci este necesară existența unei procuri semnată și autentificată la un Notar de către câștigător, procura ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declarații prin care exonereaza Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plata de despăgubiri sau reclamații de orice natura în legătură cu acesta.

7.5 Un Participant la Campanie poate câștiga un singur premiu pe durata Campaniei iar dacă acesta este extras de mai multe ori în timpul procedurii de tragere la sorți, orice extragere după prima se va considera invalidă și se va repeta.

7.6 Termenul maxim alocat livrării premiilor din momentul publicării câștigătorilor pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro este de 30 de zile calendaristice. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de către firma de curierat la prima livrare, se va mai încerca o singură dată livrarea către câștigător.

7.7 Procedura de informare și validare a Câștigătorilor este următoarea:

 1. Până la momentul validării calității de Câștigător, cei extrași în urma Tragerii la Sorți vor avea statutul de Potențial Câștigător.
 2. În cadrul Tragerii la Sorți se vor extrage întâi Potențialii Câștigători apoi câte 2 rezerve aferente fiecărui premiu, rezerve ce vor fi contactate în ordinea în care au fost extrase în cazul în care un potențial Câștigător refuză premiul, nu poate face dovada condițiilor de validare conform articolului 7.1 al prezentului Regulament.
 3. Fiecare Potențial Câștigător va fi anunțat prin SMS sau apel telefonic, la numărul de telefon menționat la înscriere, cu privire la procedura de urmat în vederea validării finale și atribuirii premiului, în termen de maxim 4 zile lucrătoare după efectuarea Tragerii la Sorți. Acestora li se va aduce la cunoștință că pentru validarea calității de Câștigător al Campaniei și atribuirea premiului trebuie să prezinte dovada achiziției produselor aflate în Campanie prin trimiterea unei poze / scan cu bonul fiscal înscris la adresa de email promotii@thesocialnest.ro
 4. În cazul în care un Potențial Câștigător nu poate fi contactat telefonic (situații precum dar nu numai: nu răspunde la telefon, numărul nu este alocat în rețea, nu se afla în raza de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numărul este suspendat etc.) acesta va fi invalidat, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
 5. Fiecarui Potențial Câștigător i se va valida calitatea de Câștigător dacă trimite în termen de 2 zile lucrătoare de când a fost contactat prin SMS sau apel telefonic și i s-a comunicat procedura de validare. Depășirea termenului de răspuns va duce la invalidarea calității de Câștigător și înlocuirea acestuia cu primul Câștigător de Rezervă extrasă pentru premiul respectiv.
 6. Dacă nici Câștigătorii de Rezervă nu pot îndeplini procedurile de validare sau depășesc termenele de răspuns Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul în cauză.
 7. Organizatorul are dreptul de a analiza / verifica înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată drept încercare de fraudare din partea unui Participant va fi cercetată pentru înlaturarea oricărei suspiciuni de fraudă. Dacă se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind de mai multe ori același document fiscal utilizând sau nu mijloace de comunicare diferite la transmiterea formularului de înscriere în Campanie, SAU dacă se constată că același numar de bon fiscal a mai fost anterior înscris in Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul să solicite de la participantul/participanții în cauză lamuririle necesare pentru clarificarea situației și orice documente relevante pentru eliminarea oricarei suspiciuni de fraudă, și va invalida toate înscrierile care nu respectă condițiile menționate în prezentul regulament. Organizatorul va invalida și nu va livra premii acelor Participanți care nu au înlaturat suspiciunea de fraudare a Campaniei.
 8. După validare premiile se vor expedia prin serviciu de curierat rapid către Câștigători în termen de 30 zile calendaristice.

 

SECȚIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

8.1 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției  implicate în această Campanie ci societății responsabile de oferirea garanției produsului/produselor, conform legii.

8.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE

9.1 Organizatorul, prin Agenție, garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Participantul la promoție, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul la opoziție (art. 15).

9.2 Participanții au dreptul de a obține de la Agenție, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Agenției prin poștă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Agenției (București, Str. Liliacului 55, ap. 4), ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

9.3 Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: validarea câștigătorilor, expedierea premiului, comunicări de marketing. Ulterior Campaniei datele participanților vor fi păstrate de către Organizator sau Agenție până în momentul retragerii consimțământului participantului.

9.4 Organizatorul are obligația legală de a face publice numele câștigătorilor și premiul câștigat de aceștia conform OG 99/2000. Aceste informații vor fi publicate pe site-ul promoției: www.elmiplant-te-premiaza.ro.

9.5 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protecția datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Secțiunea 13.

 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Imposibilitatea participantului câștigător de a utiliza premiul din diverse motive care nu țin de premiu în sine exonerează Organizatorul de orice răspundere și / sau obligație.

10.2 Întârzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.

10.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

10.4 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

10.5 Eventualele contestații vor fi luate în considerație până la 2 saptămâni după dată de încheiere a Campaniei. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

SECȚIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015 (daca este cazul).

11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECȚIUNEA 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul și Agenția se obligă să respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.2 Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

Prezenta secțiune informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul Campaniei “Vara aceasta fii activă cu elmiplant – campanie Carrefour România”

Cine procesează datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către SARANTIS ROMÂNIA, S.A., înmatriculată la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, Bucuresti, Romania, Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323, ro-office@sarantisgroup.com în calitate de Operator prin SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din Romania, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrați la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, office@thesocialnest.ro  în calitate de împuternicit conform legislației în vigoare.

Cu ce scop se prelucrează datele?

Scopul prelucrării datelor personale este desfășurarea Campaniei “Vara aceasta fii activă cu elmiplant – campanie Carrefour România” conform Regulamentului oficial al  Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise în Campanie, Tragerea la Sorți, acordarea premiilor și comunicării de marketing.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă executarea contractului (prezentul Regulamentul) la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrări sunt făcute și în temeiul legal al obligațiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligația de publicare a câștigătorilor (conform OG 99/2000) sau obligațiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).

Ce date colectați și cine mai are acces la ele?

Colectăm exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfășurarea Campaniei. Astfel vă vom cere numele și prenumele, dar și un telefon sau adresă de email (pentru a vă putea contacta în cazul câștigării premiilor).  Pentru câștigători, vom cere în plus și datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligațiile noastre fiscale).

Dacă nu doriți să ne dați aceste date, nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea intra în posesia premiului, după caz.

Datele dvs sunt prelucrate de Operator SC SARANTIS ROMÂNIA SA, cât și de Agenție în numele Operatorului. Agenția poate folosi terțe firme cu rol de sub-împuterniciți, după cum urmează:

 • SPACE RO SRL – găzduire platformă online
 • WAIO ADVERTISING SRL – administrare platformă online
 • ASTINVEST COM SRL – administrare platformă SMS

 

Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pana în momentul retragerii consimțământului d-voastră de a le folosi.

Drepturile dumneavoastră

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, de dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizăm procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Vă puteți exercita drepturile adresandu-vă prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de către noi.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o acțiune în instanță

 

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia, etc.

13.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

13.3 Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 SECȚIUNEA 14. LITIGII

14.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

14.2 Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe române de la sediul Organizatorului.

14.3 Prezentul regulament este guvernat de legislația românească.

14.4 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

 

SARANTIS ROMÂNIA SA

prin imputernicit

THE SOCIAL NEST SRL,

 

Anexa 1

“Vara aceasta fii activă cu elmiplant – campanie Carrefour România”

Perioada campaniei: 03.07.2024 – 16.07.2024

Produsele elmiplant de îngrijire personală participante în Campanie:

BrandCod SAPEANCod CarrefourProducts  SKU
ELMIPLANT DEPILATOARE8571023211594304800272612007155ELMI DEPILATORY CREAM NORMAL 150ML R16
ELMIPLANT DEPILATOARE8571023212594304800271912007156ELMI DEPILATORY CREAM SENSITIV 150ML R16
ELMIPLANT DEPILATOARE8571035097520131413157112517667ELMI DEPILATORY CREAM CHARCOAL 150ML
ELMIPLANT DEPILATOARE8571035099520131413159512517669ELMI DEPILATORY FACE CREAM 20ML
ELMIPLANT DEPILATOARE8571043910520131415843112007157ELMIPLANT AFT DEPILATION BALSAM 100ML
ELMIPLANT DEPILATOARE8571045083594304800352512504728ELMIPLANT WAX BD DEPIL STRIP VELV.TCH12P
ELMIPLANT DEPILATOARE8571045084520131413158812517668ELMIPLANT WAX BD DEPIL STRIP CHARCOAL12P
ELMIPLANT DEPILATOARE8571045085594304800351812504729ELMIPLANT FAC WAX DEPIL STRIP VELVTCH20P
ELMIPLANT DEPILATOARE8571045086594304800498012514439ELMIPLANT FAC WAX DEPIL STRIP SILKSEN20P
ELMIPLANT BODY CARE8571043905520131415837012007150ELMI ANTICELLULITE GEL CELLUF 200ML R14
ELMIPLANT BODY CARE8571042142520131415144912512184ELMI SH CR IRIS & PRECIOU OILS 750ML R17
ELMIPLANT BODY CARE8571029735594304800276412007177ELMI HAND CREAM NOURISHING 100ML R18
ELMIPLANT BODY CARE8571029738520131410832012517279ELMI HAND CREAM HYALURONIC 100ML
ELMIPLANT BODY CARE8571031019520131411472712517864ELMI BODY LOTION BELOVED MUSK 250ML R19
ELMIPLANT BODY CARE8571042137520131415135712516254ELMI SHOWER GEL DETOX MICELLAR 400ML R19
ELMIPLANT BODY CARE8571033843520131409194312514441ELMI BODY LOTION SUPR HYALURONI 400ML 19
ELMIPLANT BODY CARE8571033845520131409196712517671ELMI BODY LOTION BELOVED VANILL 400ML 19
ELMIPLANT BODY CARE8571034237520131412660712517527ELMI SHOWER GEL CR WHITE MUSK 400ML R20
ELMIPLANT BODY CARE8571034964520131412982012517863ELMI CELLUFIGHT SLIMMING SPRAY 200ML
ELMIPLANT BODY CARE8571034967520131412985112519840ELMI DEO ROLL ON HYALURONIC 50ML
ELMIPLANT BODY CARE8571034968520131412986812519839ELMI DEO ROLL ON CLAY MINERAL 50ML
ELMIPLANT BODY CARE8571034969520131412987512519838ELMI DEO ROLL ON VITAMIN C 50ML
ELMIPLANT BODY CARE8571034971520131412989912519836ELMI DEO ROLL ON QUINOA 50ML
ELMIPLANT BODY CARE8571034972520131412990512519835ELMI DEO ROLL ON ROSE 50ML
ELMIPLANT BODY CARE8571045773520131413162512519834ELMI DEO SPRAY HYALURONIC 150ML
ELMIPLANT BODY CARE8571045772520131413163212519832ELMI DEO SPRAY CLAY MINERAL 150ML
ELMIPLANT BODY CARE8571045777520131413164912519830ELMI DEO SPRAY VITAMIN C 150ML
ELMIPLANT BODY CARE8571035106520131413166312519833ELMI DEO SPRAY QUINOA 150ML
ELMIPLANT BODY CARE8571045776520131413167012519829ELMI DEO SPRAY ROSE 150ML
ELMIPLANT BODY CARE8571037214520131413839612517528ELMI SHOWER GEL CR WHITE MUSK 750ML R20
ELMIPLANT BODY CARE8571040610520131414584412519749ELMIPLANT SH CREAM COCONUT BREEZE 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571040611520131414585112519751ELMIPLANT SH CREAM COCONUT BREEZE 750ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042116520131409049612517670ELMIPLANT BLOT  SUPREME NUTR OIL250ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042117520131408832512514440ELMIPLANT BLOT BELOVED COCONUT 250ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042123594304800315012011118ELMIPLANT HAND CREAM REPAIRING 100ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042124520131409094612516268ELMIPLANT HAND CR XPRESS ABSORB 100ML
ELMIPLANT BODY CARE8571049948520131417191112523022ELMIPLANT HAN LIQ SOAP COTTON MILK 500ML
ELMIPLANT BODY CARE8571049949520131417192812523036ELMIPLANT HANLIQSOAP LINS&RICE MLK 500ML
ELMIPLANT BODY CARE8571049950520131417193512523012ELMIPLANT HANLIQSOAP JASM&VANILLA 500ML
ELMIPLANT BODY CARE8571049951520131417194212523011ELMIPLANT HAN LIQ SOAP PEACH&W TEA 500ML
ELMIPLANT BODY CARE8571050156520131417406612523010ELMIPLANT HANLIQSOAP COTTON MILK REF750M
ELMIPLANT BODY CARE8571050157520131417407312523009ELMIPLANT HANLIQSOAP LIN&RICEML REF750ML
ELMIPLANT BODY CARE8571052554520131418254212523008ELMIPLANT HLIQ SOAP JASM&VANIL REF 750ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042133520131415128912512174ELMIPLANT SH GEL CALM SPA IF 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042134520131415129612512177ELMIPLANT SH GEL AQUA BR 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042135520131415132612514445ELMIPLANT SH GEL DEEP RELAX IF 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042136520131415133312514446ELMIPLANT SH GEL EXOT SPA IF 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042138520131415136412512180ELMIPLANT SH CR MOISTURE MIRACL 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042139520131415137112512181ELMIPLANT SH CR EXOTIC ELIXIR IF 400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042143520131415146312514444ELMIPLANT SH CR EXOTIC ELIXIR IF 750ML
ELMIPLANT BODY CARE8571043372520131415791512007181ELMIPLANT BOD OIL BOD SENS RELAX250ML
ELMIPLANT BODY CARE8571043904520131415836312007149ELMIPLANT ANTICELL CREAM CELLUF 200ML
ELMIPLANT BODY CARE8571043906520131415838712504733ELMIPLANT CRYO SLIM GEL CELLUF 200ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042113520131415093012521553ELMIPLANT BODY LOT SK NUTR HEMP OIL400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042115520131415095412521550ELMIPLANT BODY LOT SK NUTR VITC&TRM400ML
ELMIPLANT BODY CARE8571042114520131415094712521552ELMIPLANT BODY LOT SK NUTR OAT&CHIA400ML