REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE

Perioada campaniei: 21.02.2024 – 12.03.2024

 

 

În contextul prezentului text menționăm folosirea următorilor termeni:

ORGANIZATOR – Societatea SARANTIS ROMÂNIA SA

CAMPANIA – Campania Promoțională cu denumirea “ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE”

AGENȚIA – Societatea THE SOCIAL NEST SRL, în calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

PARTICIPANT / CLIENT / CUMPĂRĂTOR – orice persoană fizică cu domiciliul în România care se înscrie în Campanie conform prezentului Regulament

PREMII – totalul premiilor ce se pot acordă la sfârșitul prezentei Campanii, ca urmare a Tragerii la Sorți

EXTRAGERE / TRAGERE LA SORȚI – acțiunea de a stabilii Câștigătorii Campaniei din totalul celor înscriși în Campanie conform prezentului Regulament, efectuată la data si in conditiile prezentului Regulament

CÂȘTIGĂTOR  – Participantul la Campanie îndreptățit să primească un Premiu al Campaniei, stabilit în mod aleator în urmă Tragerii la Sorți a Campaniei

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei (denumită în cele ce urmează „Campania”) este SARANTIS ROMÂNIA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești 172-176, Clădirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, București, România, reprezentat prin Gabriel Baloiu, în calitate de Director General, (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2 Campania se desfășoară cu sprijinul:

Societatii THE SOCIAL NEST SRL, societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din România, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, reprezentat prin SILVIU ALEXANDRU CHIVU în calitate de administrator;

va acționa ca împuternicit ai Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumită în cele ce urmează “Agenția”).

1.3 Pe perioada Campaniei, Agenția va desfășura următoarele activități:

  1. a) implementarea Campaniei în locațiile participante și în mediul online
  2. b) Managementul complet al campaniei

b.1) Organizatorul Campaniei este responsabil de bunul mers al Campaniei și aspectele generale legate de organizarea acesteia;

b.2 Agenția este responsabilă de gestionarea campaniei on-line și SMS și suport on-line pentru participanți;

b.3) Agenția este responsabilă de identificarea, validarea anuntarea câștigătorilor rezultați în urma Extragerii Câștigătorilor Campaniei;

b.4 Agenția este responsabilă de expedierea si acordarea efectiva a premiilor în numele și pe seama Organizatorului, premiile câștigătorilor Campaniei, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;

1.4 Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, sub sanctiunea invalidarii participării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul.

1.5 Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea website-ului www.elmiplant-te-premiaza.ro. precum și în formatul tipărit la sediul Organizatorului sau al Agenției – disponibil în orice moment, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

1.7 Orice reclamații, pretenții, cereri:

  1. Cu privire la organizarea generala a campaniei revin Organizatorului
  2. Cu privire la gestionarea campaniei online, cu privire la validarea câștigătorilor și acordarea efectivă a premiilor revin Social Nest

 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

 

2..  Locul de desfășurare al Campaniei: Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, doar în magazinele Carrefour și Romania Hypermarche inclusiv on-line prin intermediul www.carrefour.ro sau www.cora.ro iar Mecanismul campaniei este valabil pentru achizițiile de produse ELMIPLANT din categoria îngrijire facială disponibile în magazinele CARREFOUR și Romania Hypermarche inclusiv de pe www.carrefour.ro și www.cora.ro

2.2  Durata Campaniei: Campania va începe la data de 21.02.2024 ora 00:00 și se va încheia la data de 12.03.2024, ora 23:59.

2.3 Nu se va mai lua în considerare participarea la Campanie după data de 12.03.2024 ora 23:59

2.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul promoției nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, având vârsta de 18 ani împlinită până la data de începere a Campaniei și domiciliul sau reședința în România. Nu au dreptul de participare la Campanie angajații Organizatorului, angajații Agenției, angajații locațiilor participante, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la dată începerii Campaniei, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare-primire a premiului cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. În baza acordului expres liber exprimat prin înscrierea în Campanie al câștigătorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, audio și video pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și a asocia cu marca promovată, însă doar în legătură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1 Cumpărătorul care a achiziționat produse elmiplant din categoria îngrijire facială de minimum 50 de lei (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 2, art. 2.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 2, art. 2.2) are dreptul de a înscrie o singură dată același document fiscal (bon, factură) aferent achiziției în Campanie pentru o șansă de a câștiga unul dintre Premiile Campaniei.

4.2 Mecanismul Campaniei: Pentru a se înscrie în tombola de la sfârșitul Campaniei și a fi eligibili de câștig pentru premiile Campaniei, clienții ce achiziționează produse elmiplant din categoria îngrijire facială de minimum 50 de lei  (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) pe același document fiscal din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 2, art. 2.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 2, art. 2.2) pot înscrie bonul sau factura fiscală aferente achiziției produselor prin SMS, trimițând un mesaj cu tarif normal la numărul 1846 cu textul „elmiplant” urmat de numărul și seria documentului fiscal, sau online, pe elmiplant-te-premiaza.ro la secțiunea „ÎNSCRIE BON”. Prin completarea înscrierii pe platforma elmiplant-te-premiaza.ro sau prin celelalte metode de înscriere clientul își dă acordul pentru înregistrarea și prelucrarea datelor necesare pentru înscrierea în tombolă “ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE. Datele colectate vor fi: nume, prenume, număr de telefon, adresa e-mail iar suplimentar pentru câștigătorii desemnați ai Campaniei: CNP pentru categoriile de premii ce depășesc valoarea brută de 600 lei (conform Legii 227/2015 Art. 110, alin. 2) și adresa de livrare al premiului – în funcție de specificul premiului (livrare fizică). Acestea vor fi folosite exclusiv în scopul identificării câștigătorilor Campaniei și vor fi păstrate ulterior terminării Campaniei până în momentul retragerii consimțământului participantului.

4.3 Cumpărătorul poate înscrie un număr nelimitat de documente fiscale pe perioada Campaniei, atâta timp cât se respectă art. 4.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a înscrie același bon fiscal de mai multe ori.

4.4 Participanții la Campanie trebuie să păstreze documentul fiscal in original aferent achiziției produselor ELMIPLANT în vederea validării premiului.

4.5 Desemnarea câștigătorilor premiilor principale se va face prin tragere la sorți, conform următorului tabel de extragere, din totalul celor înscriși în Campanie prin adunarea listelor de înscriere aferente metodelor de înscriere prezentate la punctul 4.2 pentru cele 108 premii, în prezența a cel puțin 2 reprezentanți legali ai Agenției.

Nr Crt Data extragere Bonuri participante înscrise în perioadaCâștigători premii zilnice (Seturi produse elmiplant)Câștigători premii săptămânale (Voucher 200 euro)
129.02.202421.02.2024, ora 00:00 – 28.02.2024, ora 23:59 1
221.02.2024, ora 00:00 – 21.02.2024, ora 23:595 
322.02.2024, ora 00:00 – 22.02.2024, ora 23:595
423.02.2024, ora 00:00 – 23.02.2024, ora 23:595
524.02.2024, ora 00:00 – 24.02.2024, ora 23:595
625.02.2024, ora 00:00 – 25.02.2024, ora 23:595
726.02.2024, ora 00:00 – 26.02.2024, ora 23:595
827.02.2024, ora 00:00 – 27.02.2024, ora 23:595
928.02.2024, ora 00:00 – 28.02.2024, ora 23:595
107.03.202429.02.2024, ora 00:00 -6.03.2024, ora 23:59 1
1129.02.2024, ora 00:00 – 29.02.2024, ora 23:595 
1201.03.2024, ora 00:00 – 01.03.2024, ora 23:595
1302.03.2024, ora 00:00 – 02.03.2024, ora 23:595
1403.03.2024, ora 00:00 – 03.03.2024, ora 23:595
1504.03.2024, ora 00:00 – 04.03.2024, ora 23:595
1605.03.2024, ora 00:00 – 05.03.2024, ora 23:595
1706.03.2024, ora 00:00 – 06.03.2024, ora 23:595
1813.03.202407.03.2024, ora 00:00 – 12.03.2024, ora 23:59 1
1907.03.2024, ora 00:00 – 07.03.2024, ora 23:595 
2008.03.2024, ora 00:00 – 08.03.2024, ora 23:595
2109.03.2024, ora 00:00 – 09.03.2024, ora 23:595
2210.03.2024, ora 00:00 – 10.03.2024, ora 23:595
2311.03.2024, ora 00:00 – 11.03.2024, ora 23:595
2412.03.2024, ora 00:00 – 12.03.2024, ora 23:595

 

4.6 Pentru fiecare extragere alocarea premiilor se va face în ordinea extragerii după cum urmează:

4.6.1 Numărul 1 extras, în ziua dedicată extragerii a fiecărei săptămâni, va corespunde premiului săptămânal: Voucher cumpărături 200 euro, ce poate fi folosit în magazinele Carrefour sau în Romania Hypermarche. Va fi extras un câștigător și 2 rezerve pentru premiul săptămânal.

4.6.2 Pentru premiile zilnice, în ziua dedicată extragerii a fiecărei săptămâni, vor fi extrași 5 câștigători + 3 rezerve, pentru fiecare zi de campanie.

 

4.7 Stocul produselor ELMIPLANT poate diferi în funcție de punctul de vânzare. Punctele de vânzare nu aparțin Organizatorului, astfel Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse ELMIPLANT din anumite puncte de vânzare de pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 Premiile alocate în urma Extragerii Campaniei vor fi:

  • 3 x Voucher cumpărături 200 euro, ce poate fi folosit în magazinele Carrefour sau în Romania Hypermarche.Valoare unitară premiu: 995.18 fără TVA.
  • 105 x Set produse elmiplant constând în: 1 x ELMIPLANT EYE CREAM HYDRO X-CELL 15ML, 1 x ELMIPLANT FACE SERUM HYDRO X-CELL 30ML, 1 x ELMI NIGHT CREAM HYALURONIC GOLD 50MLR19, 1 x ELMIPLANT EYE PATCHES HYALUR GOLD 5,5GR, 1 x ELMIPLANT TISSUE MASK HYALUR GOLD 25ML, 1 x ELMIPLANT BODY LOT SK NUTR OAT&CHIA400ML, 1 x ELMIPLANT HAND CREAM REPAIRING 100ML. Valoare unitară premiu: 125.62 fără TVA.

5.2 Valoarea totală a premiilor, fără TVA, este de 16176,49.

5.3 Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani a premiile indiferent de categoria de premii câștigate.

5.4. Voucherele de cumpărăuri pot fi utilizate exclusiv în magazinele Carrefour și în Romania Hypermarche. Acestea sunt valabile doar pentru achiziții efectuate în aceste locații.

 

SECȚIUNEA 6. VALIDAREA  ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Pentru a fi validat drept câștigător al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat câștigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

–           Să îndeplinească condițiile descrise în Secțiunile 3 (integral) și 4 (art. 4.2, 4.3) ale prezentului Regulament;

–           Să facă dovadă achiziției a produse elmiplant din categoria îngrijire facială de minimum 50 de lei, prin prezentarea documentului fiscal aferent achiziției conform Secțiunii 4 art. 4.1 a prezentului Regulament.

6.2 La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câștigătorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, premiul câștigat, data predării premiului și semnătura acestuia. Datele de identificare vor include si CNP in cazul in care vor fi folosite în scopul îndeplinirii obligației fiscale legale ale Organizatorului de a declara și plăti impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal (daca este cazul) și sunt necesare si în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor rezultate conform prezentului regulament (dovadă predare premii câștigătorilor).

6.3 Participantul la Campanie, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puțin una dintre condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intră în posesia premiului.

6.4 În cazul în care câștigătorul premiului este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci este necesară existența unei procuri semnată și autentificată la un Notar de către câștigător, procura ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declarații prin care exonereaza Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plata de despăgubiri sau reclamații de orice natura în legătură cu acesta.

6.5 Un Participant la Campanie poate câștiga un singur premiu pe durata Campaniei iar dacă acesta este extras de mai multe ori în timpul procedurii de tragere la sorți, orice extragere după prima se va considera invalidă și se va repeta.

6.6 Termenul maxim alocat livrării premiilor din momentul publicării câștigătorilor pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro este de 30 de zile calendaristice. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de către firma de curierat la prima livrare, se va mai încerca o singură dată livrarea către câștigător.

 

SECȚIUNEA 7. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

7.1 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției  implicate în această Campanie ci societății responsabile de oferirea garanției produsului/produselor, conform legii.

7.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECȚIUNEA 8. ANGAJAMENTE

8.1 Organizatorul, prin Agenție, garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Participantul la promoție, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul la opoziție (art. 15).

8.2 Participanții au dreptul de a obține de la Agenție, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Agenției prin poștă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Agenției (București, Str. Liliacului 55, ap. 4), ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

8.3 Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: validarea câștigătorilor, expedierea premiului, comunicări de marketing. Ulterior Campaniei datele participanților vor fi păstrate de către Organizator sau Agenție până în momentul retragerii consimțământului participantului.

8.4 Organizatorul are obligația legală de a face publice numele câștigătorilor și premiul câștigat de aceștia conform OG 99/2000. Aceste informații vor fi publicate pe site-ul promoției: www.elmiplant-te-premiaza.ro.

8.5 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protecția datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Secțiunea 13.

 

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1 Imposibilitatea participantului câștigător de a utiliza premiul din diverse motive care nu țin de premiu în sine exonerează Organizatorul de orice răspundere și / sau obligație.

9.2 Întârzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.

9.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

9.4 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

9.5 Eventualele contestații vor fi luate în considerație până la 2 saptămâni după dată de încheiere a Campaniei. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

SECȚIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL

10.1 Campania “ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

 

SECȚIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015 (daca este cazul).

11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECȚIUNEA 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul și Agenția se obligă să respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.2 Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

Prezenta secțiune informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul Campaniei “ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE”.

Cine procesează datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către SARANTIS ROMÂNIA, S.A., înmatriculată la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, Bucuresti, Romania, Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323, ro-office@sarantisgroup.com în calitate de Operator prin SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din Romania, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrați la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, office@thesocialnest.ro  în calitate de împuternicit conform legislației în vigoare.

Cu ce scop se prelucrează datele?

Scopul prelucrării datelor personale este desfășurarea Campaniei ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPRMARCHE conform Regulamentului oficial al  Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise în Campanie, Tragerea la Sorți, acordarea premiilor și comunicării de marketing.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă executarea contractului (prezentul Regulamentul) la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrări sunt făcute și în temeiul legal al obligațiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligația de publicare a câștigătorilor (conform OG 99/2000) sau obligațiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).

Ce date colectați și cine mai are acces la ele?

Colectăm exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfășurarea Campaniei. Astfel vă vom cere numele și prenumele, dar și un telefon sau adresă de email (pentru a vă putea contacta în cazul câștigării premiilor).  Pentru câștigători, vom cere în plus și datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligațiile noastre fiscale).

Dacă nu doriți să ne dați aceste date, nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea intra în posesia premiului, după caz.

Datele dvs sunt prelucrate de Operator SC SARANTIS ROMÂNIA SA, cât și de Agenție în numele Operatorului. Agenția poate folosi terțe firme cu rol de sub-împuterniciți, după cum urmează:

–           SPACE RO SRL – găzduire platformă online

–           WAIO ADVERTISING SRL – administrare platformă online

–           ASTINVEST COM SRL – administrare platformă SMS

 

Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pana în momentul retragerii consimțământului d-voastră de a le folosi.

Drepturile dumneavoastră

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, de dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizăm procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Vă puteți exercita drepturile adresandu-vă prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de către noi.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o acțiune în instanță

 

SECȚIUNEA 13. ANUNȚAREA CÂSTIGĂTORILOR PREMIILOR

13.1 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro in timp de 2 săptămâni după efectuarea extragerii.

 

SECȚIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia, etc.

14.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

14.3 Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 15. LITIGII

15.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

15.2 Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe române de la sediul Organizatorului.

15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislația românească.

15.4 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

 

SECȚIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

16.1 Regulamentul oficial al campaniei promoționale “ ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE va fi publicat pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro.

16.2 Participarea la această promoție implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament și nu implică costuri suplimentare pentru Participant în legatură cu derularea campaniei, conform O.G. 99/2000.

 

SARANTIS ROMÂNIA SA

prin imputernicit

THE SOCIAL NEST SRL,

ALECU MIHAI BOGDAN, reprezentant oficial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

“ ELMIPLANT – CAMPANIE CARREFOUR & ROMANIA HYPERMARCHE ”

Perioada campaniei: 21.02.2024 -12.03.2024

Produsele participante în Campanie din categoria îngrijire facială:

 

ELMI FACE SERUM HYALURONIC GOLD 30ML R19
ELMI DAY CREAM HYALURONIC 3D 50ML R19
ELMI CLEANSING WIPES MOISTURE NORMAL 25pcs
ELMI DAY CR MULTI COLLAGEN 50ML R19
ELMI FACE SERUM MULTI COLLAGEN 30ML R19
ELMI MICELLAR WATER DRY 400ml
ELMI NIGHT CREAM HYALURONIC GOLD 50MLR19
ELMIPLANT TISSUE MASK VITAM C  20ML
ELMI 24H CR MOISTURE DRY 50ML R19
ELMI EXFOLIATING GEL CONTROL 150ML R19
ELMI NIGHT CR MULTI COLLAGEN 50ML R19
ELMIPLANT TISSUE MASK HYALURONIC 20ML
ELMIPLANT TISSUE MASK COLLAGEN  20ML
ELMI MICELLAR WATER NORMAL 400ml
ELMI CLEANSING WIPES MOISTURE DRY 25pcs
ELMI NIGHT CREAM HYALURONIC 3D 50ML R19
ELMI SKIN MOIST FACE MINER WAT 150ML R16
ELMI EYE CREAM HYALURONIC GOLD 15ML R19
ELMI CLEANSING MILK NORMAL 200ml
ELMIPLANT TISSUE MASK DETOX  20ML
ELMI MICELL WATER HYAL GOLD ALL SKIN 400ML
ELMI CC CREAM MOISTURE MEDIUM 50ML
ELMI CLEANSING MILK DRY 200ml
ELMIPLANT CLEANSING GEL CHARCOAL 200ML
ELMI CC CREAM MOISTURE LIGHT 50ML
ELMI EYE CREAM HYALURONIC 3D 15ML R19
ELMIPLANT FACE SERUM CALCIUM 30ML (55+)
ELMIPLANT DAY CREAM CALCIUM 50ML (55+)
ELMIPLANT NIGHT CREAM CALCIUM 50ML (55+)
ELMIPLANT FACE MASK TISSUE HYAL GOLD20ML
ELMIPLANT EYE PATCHES HYALUR GOLD 35GR
ELMIPLANT DAY CR HYDROCELL NORM/COMB50ML
ELMIPLANT DAY CREAM HYDRO-CELL SENS 50ML
ELMIPLANT EYE CREAM HYDRO-CELL 15ML
ELMIPLANT FACE SERUM HYDRO-CELL 30ML
ELMIPLANT MICELLAR WATER HYDROCELL 400ML
ELMIPLANT EYE PATCHES HYDRO XCELL 1 PAIR
ELMIPLANT HYDROGEL MASK HYDRO XCELL 1PCS
ELMIPLANT MICELLAR WATER CHARCOAL 400ML
ELMI 3IN1 GEL SCRUB MASK CONTROL 150ML R19
ELMI MICELLAR WATER DRY SKIN 100ML R19
ELMIPLANT EYE PATCHES COLLAGEN 1 PAIR