REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România

Perioada campaniei: 06.05.2024 – 14.07.2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei „ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România” (denumită în continuare ”Campania”) este SARANTIS ROMÂNIA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești 172-176, Clădirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, București, România, reprezentat prin Gabriel Baloiu, în calitate de Director General, (denumită în continuare “Organizatorul”).

1.2 Campania se desfășoară cu sprijinul:

Agenției THE SOCIAL NEST SRL (denumită în continuare ”Agenția”), societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din România, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, reprezentat prin SILVIU ALEXANDRU CHIVU în calitate de administrator;

1.3 Pe perioada Campaniei, Agenția va desfășura următoarele activități:

 1. implementarea Campaniei în locațiile participante și în mediul online
 2. Managementul Campaniei:
  • 1) Organizatorul Campaniei este responsabil de bunul mers al Campaniei și aspectele generale legate de organizarea acesteia;
  • 2 Agenția este responsabilă de gestionarea metodelor de înscriere în Campanie on-line și SMS și suport on-line pentru participanți, prin resurse proprii sau terți;
  • 3) Agenția este responsabilă de identificarea, validarea anuntarea câștigătorilor rezultați în urma Extragerii Câștigătorilor Campaniei;
  • 4) Agenția este responsabilă de expedierea si acordarea efectiva a premiilor în numele și pe seama Organizatorului, premiile câștigătorilor Campaniei, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;

 

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1 Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții și în conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările ulterioare și prevederile CE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, sub sancțiunea invalidării înscrierii acestora în Campanie.

2.3 Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea website-ului www.elmiplant-te-premiaza.ro precum și în formatul tipărit la sediul Organizatorului sau al Agenției – disponibil în orice moment, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică și/sau completa Regulamentul pe parcursul derulării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, întrerupe, prelungi Campania. Orice modificare / completare la prezentul Regulament for fi aduse în atenția publicului prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia pe website-ului www.elmiplant-te-premiaza.ro.

2.5 Orice reclamații, pretenții, cereri:

 1. Cu privire la organizarea generala a campaniei revin Organizatorului: ro-office@sarantisgroup.com
 2. Cu privire la gestionarea Campaniei online, cu privire la validarea câștigătorilor și acordarea efectivă a premiilor revin Agenției: office@thesocialnest.ro

 

SECȚIUNEA 3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, doar în magazinele Kaufland România, înscrierea realizându-se prin intermediul platformei www.elmiplant-te-premiaza.ro sau prin SMS la 1846 alături de numărul bonului fiscal și textul “SUN” conform pct. 5.2, iar Mecanismul campaniei este valabil pentru achizițiile de produse ELMIPLANT SUN disponibile în magazinele Kaufland România.

3.2  Campania va începe la data de 06.05.2024 ora 00:00 și se va încheia la data de 14.07.2024, ora 23:59.

3.3 Nu se va mai lua în considerare participarea la Campanie după data de 14.07.2024 ora 23:59

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, având vârsta de 18 ani împlinită până la data de începere a Campaniei și domiciliul sau reședința în România. Nu au dreptul de participare la Campanie angajații Organizatorului, angajații Agenției, angajații locațiilor participante, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

4.2 În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la dată începerii Campaniei, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare-primire a premiului cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

4.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. În baza acordului expres liber exprimat prin înscrierea în Campanie al câștigătorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, audio și video pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și a asocia cu marca promovată, însă doar în legătură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1 Cumpărătorul care a achiziționat minimum un produs elmiplant SUN (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.2) are dreptul de a înscrie o singură dată același document fiscal (bon, factură) aferent achiziției în Campanie pentru o șansă de a câștiga unul dintre Premiile Campaniei.

5.2 Mecanismul Campaniei: Pentru a se înscrie în tombola de la sfârșitul Campaniei și a fi eligibili de câștig pentru premiile Campaniei, clienții ce achiziționează minimum un produs elmiplant SUN (vezi Anexa 1 pentru produsele participante în Campanie) pe același document fiscal din orice punct de vânzare aferent Locului de desfășurare al Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.1), pe durata de desfășurare a Campaniei (Secțiunea 3, art. 3.2) pot înscrie bonul sau factura fiscală aferente achiziției produselor prin SMS, trimițând un mesaj cu tarif normal la numărul 1846 cu textul „SUN” urmat de numărul și seria documentului fiscal, sau online, pe elmiplant-te-premiaza.ro la secțiunea „ÎNSCRIE BON”. Prin completarea înscrierii pe platforma elmiplant-te-premiaza.ro sau prin celelalte metode de înscriere clientul își dă acordul pentru înregistrarea și prelucrarea datelor necesare pentru înscrierea în tombolă “ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România”. Datele colectate vor fi: nume, prenume, număr de telefon, adresa e-mail iar suplimentar pentru câștigătorii desemnați ai Campaniei: CNP pentru categoriile de premii ce depășesc valoarea brută de 600 lei (conform Legii 227/2015 Art. 110, alin. 2) și adresa de livrare al premiului – în funcție de specificul premiului (livrare fizică). Acestea vor fi folosite exclusiv în scopul identificării câștigătorilor Campaniei și vor fi păstrate ulterior terminării Campaniei până în momentul retragerii consimțământului participantului.

5.3 Cumpărătorul poate înscrie un număr nelimitat de documente fiscale pe perioada Campaniei, atâta timp cât se respectă art. 5.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a înscrie același bon fiscal de mai multe ori.

5.4 Participanții la Campanie trebuie să păstreze documentul fiscal in original aferent achiziției produselor ELMIPLANT în vederea validării premiului.

5.5 Desemnarea câștigătorilor premiilor principale se va face prin tragere la sorți, conform următorului tabel de extragere, din totalul celor înscriși în Campanie prin adunarea listelor de înscriere aferente metodelor de înscriere prezentate la punctul 4.2 pentru cele 11 premii, în prezența a cel puțin 2 reprezentanți legali ai Agenției.

Nr Crt Data extragere premii săptămânaleBonuri participante înscrise în perioadaCâștigători premii săptămânale (Voucher 500 lei cumpărături Kaufland)Data extragere premiul cel mare Bonuri participante înscrise în perioadaCâștigător premiul cel mare (Voucher Vacanță 1000 euro)
114.05.202406.05.2024, ora 00:00 – 13.05.2024, ora 23:59115.07.202406.05.2024, ora 00:00 – 14.07.2024, ora 23:591
221.05.202414.05.2024, ora 00:00 – 20.05.2024, ora 23:591
328.05.202421.05.2024, ora 00:00 – 27.05.2024, ora 23:591
404.06.202428.05.2024, ora 00:00 – 03.06.2024, ora 23:591
511.06.202404.06.2024, ora 00:00 – 10.06.2024, ora 23:591
618.06.202411.06.2024, ora 00:00 – 17.06.2024, ora 23:591
725.06.202418.06.2024, ora 00:00 – 24.06.2024, ora 23:591
802.07.202425.06.2024, ora 00:00 – 01.07.2024, ora 23:591
909.07.202402.07.2024, ora 00:00 – 08.07.2024, ora 23:591
1015.07.202409.07.2024, ora 00:00 – 14.07.2024, ora 23:591

 

5.6 Pentru fiecare extragere alocarea premiilor se va face în ordinea extragerii după cum urmează:

5.6.1 Numărul 1 extras, în ziua dedicată extragerii a fiecărei săptămâni, va corespunde premiului săptămânal: Voucher cumpărături 500 lei, ce poate fi folosit în magazinele Kaufland România. Va fi extras un câștigător și 2 rezerve pentru premiul săptămânal.

5.6.2 Pentru premiul cel mare, voucher călătorie 1000 euro, în ziua dedicată extragerii, va fi extras un câștigător și 2 rezerve pentru premiul cel mare.

5.7 Stocul produselor ELMIPLANT SUN poate diferi în funcție de punctul de vânzare. Punctele de vânzare nu aparțin Organizatorului, astfel Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse ELMIPLANT SUN din anumite puncte de vânzare de pe teritoriul României.

5.8 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro in timp de 2 săptămâni după efectuarea extragerii.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1 Premiile alocate în urma Extragerii Campaniei vor fi:

 • 10 x Voucher cumpărături 500 lei, ce poate fi folosit în magazinele Kaufland România.Valoare unitară premiu: 500 lei fără TVA.
 • 1 x Voucher vacanță 1000 euroacordat sub formă de tichet valoric prin partener logistic DER TOUR SRL, valabil pe o perioadă de 12 luni de la emitere, nominal, ce poate fi folosit pentru achiziția de servicii turistice din cele aflate în portofoliul partenerului logistic la data acordării premiului, fără restricție de destinație, număr persoane etc., ce poate fi folosit pentru a acoperi integral sau parțial serviciile turistice respective. Eventuala diferență nu poate fi convertită în bani. Valoare unitară premiu: 4,973.70 fără TVA.

6.2 Valoarea totală a premiilor, fără TVA, este de 9.973 lei.

6.3 Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani a premiile indiferent de categoria de premii câștigate.

6.4. Voucherele de cumpărături pot fi utilizate exclusiv în magazinele Kaufland România. Acestea sunt valabile doar pentru achiziții efectuate în aceste locații.

6.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul promoției nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

SECȚIUNEA 7. VALIDAREA  ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Pentru a fi validat drept câștigător al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat câștigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

–           Să îndeplinească condițiile descrise în Secțiunile 4 (integral) și 5 (art. 5.2, 5.3) ale prezentului Regulament;

–           Să facă dovadă achiziției a minimum un produs elmiplant SUN, prin prezentarea documentului fiscal aferent achiziției conform Secțiunii 5 art. 5.1 a prezentului Regulament.

7.2 La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câștigătorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, premiul câștigat, data predării premiului și semnătura acestuia. Datele de identificare vor include si CNP in cazul in care vor fi folosite în scopul îndeplinirii obligației fiscale legale ale Organizatorului de a declara și plăti impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal (daca este cazul) și sunt necesare si în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor rezultate conform prezentului regulament (dovadă predare premii câștigătorilor).

7.3 Participantul la Campanie, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puțin una dintre condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intră în posesia premiului.

7.4 În cazul în care câștigătorul premiului este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci este necesară existența unei procuri semnată și autentificată la un Notar de către câștigător, procura ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declarații prin care exonereaza Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plata de despăgubiri sau reclamații de orice natura în legătură cu acesta.

7.5 Un Participant la Campanie poate câștiga un singur premiu pe durata Campaniei iar dacă acesta este extras de mai multe ori în timpul procedurii de tragere la sorți, orice extragere după prima se va considera invalidă și se va repeta.

7.6 Termenul maxim alocat livrării premiilor din momentul publicării câștigătorilor pe site-ul www.elmiplant-te-premiaza.ro este de 30 de zile calendaristice. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de către firma de curierat la prima livrare, se va mai încerca o singură dată livrarea către câștigător.

7.7 Procedura de informare și validare a Câștigătorilor este următoarea:

 1. Până la momentul validării calității de Câștigător, cei extrași în urma Tragerii la Sorți vor avea statutul de Potențial Câștigător.
 2. În cadrul Tragerii la Sorți se vor extrage întâi Potențialii Câștigători apoi câte 2 rezerve aferente fiecărui premiu, rezerve ce vor fi contactate în ordinea în care au fost extrase în cazul în care un potențial Câștigător refuză premiul, nu poate face dovada condițiilor de validare conform articolului 7.1 al prezentului Regulament.
 3. Fiecare Potențial Câștigător va fi anunțat prin SMS sau apel telefonic, la numărul de telefon menționat la înscriere, cu privire la procedura de urmat în vederea validării finale și atribuirii premiului, în termen de maxim 4 zile lucrătoare după efectuarea Tragerii la Sorți. Acestora li se va aduce la cunoștință că pentru validarea calității de Câștigător al Campaniei și atribuirea premiului trebuie să prezinte dovada achiziției produselor aflate în Campanie prin trimiterea unei poze / scan cu bonul fiscal înscris la adresa de email promotii@thesocialnest.ro
 4. În cazul în care un Potențial Câștigător nu poate fi contactat telefonic (situații precum dar nu numai: nu răspunde la telefon, numărul nu este alocat în rețea, nu se afla în raza de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numărul este suspendat etc.) acesta va fi invalidat, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
 5. Fiecarui Potențial Câștigător i se va valida calitatea de Câștigător dacă trimite în termen de 2 zile lucrătoare de când a fost contactat prin SMS sau apel telefonic și i s-a comunicat procedura de validare. Depășirea termenului de răspuns va duce la invalidarea calității de Câștigător și înlocuirea acestuia cu primul Câștigător de Rezervă extrasă pentru premiul respectiv.
 6. Dacă nici Câștigătorii de Rezervă nu pot îndeplini procedurile de validare sau depășesc termenele de răspuns Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul în cauză.
 7. Organizatorul are dreptul de a analiza / verifica înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată drept încercare de fraudare din partea unui Participant va fi cercetată pentru înlaturarea oricărei suspiciuni de fraudă. Dacă se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind de mai multe ori același document fiscal utilizând sau nu mijloace de comunicare diferite la transmiterea formularului de înscriere în Campanie, SAU dacă se constată că același numar de bon fiscal a mai fost anterior înscris in Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul să solicite de la participantul/participanții în cauză lamuririle necesare pentru clarificarea situației și orice documente relevante pentru eliminarea oricarei suspiciuni de fraudă, și va invalida toate înscrierile care nu respectă condițiile menționate în prezentul regulament. Organizatorul va invalida și nu va livra premii acelor Participanți care nu au înlaturat suspiciunea de fraudare a Campaniei.
 8. După validare premiile se vor expedia prin serviciu de curierat rapid către Câștigători în termen de 30 zile calendaristice.

 

SECȚIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

8.1 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției  implicate în această Campanie ci societății responsabile de oferirea garanției produsului/produselor, conform legii.

8.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE

9.1 Organizatorul, prin Agenție, garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Participantul la promoție, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul la opoziție (art. 15).

9.2 Participanții au dreptul de a obține de la Agenție, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Agenției prin poștă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Agenției (București, Str. Liliacului 55, ap. 4), ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

9.3 Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: validarea câștigătorilor, expedierea premiului, comunicări de marketing. Ulterior Campaniei datele participanților vor fi păstrate de către Organizator sau Agenție până în momentul retragerii consimțământului participantului.

9.4 Organizatorul are obligația legală de a face publice numele câștigătorilor și premiul câștigat de aceștia conform OG 99/2000. Aceste informații vor fi publicate pe site-ul promoției: www.elmiplant-te-premiaza.ro.

9.5 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților, în conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protecția datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Secțiunea 13.

 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Imposibilitatea participantului câștigător de a utiliza premiul din diverse motive care nu țin de premiu în sine exonerează Organizatorul de orice răspundere și / sau obligație.

10.2 Întârzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.

10.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

10.4 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

10.5 Eventualele contestații vor fi luate în considerație până la 2 saptămâni după dată de încheiere a Campaniei. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

SECȚIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015 (daca este cazul).

11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECȚIUNEA 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul și Agenția se obligă să respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.2 Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

Prezenta secțiune informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul Campaniei “ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România”

Cine procesează datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către SARANTIS ROMÂNIA, S.A., înmatriculată la Registrul Comertului sub Nr. J40/13955/2018, CUI RO 8601391, cu sediul în Platinum Business & Convention Center, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 172-176, Cladirea B, etaj. 2, Spațiul B2, Sector 1, 015016, Bucuresti, Romania, Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323, ro-office@sarantisgroup.com în calitate de Operator prin SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comercială înființată în conformitate cu legislația în vigoare din Romania, cu sediul social în București, Str. Liliacului 55, ap. 4, având cod de înregistrare fiscală (CUI) RO34891448, înregistrați la Registrul Comerțului cu Nr. J40/15668/2022, office@thesocialnest.ro  în calitate de împuternicit conform legislației în vigoare.

Cu ce scop se prelucrează datele?

Scopul prelucrării datelor personale este desfășurarea Campaniei “ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România” conform Regulamentului oficial al  Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise în Campanie, Tragerea la Sorți, acordarea premiilor și comunicării de marketing.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă executarea contractului (prezentul Regulamentul) la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrări sunt făcute și în temeiul legal al obligațiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligația de publicare a câștigătorilor (conform OG 99/2000) sau obligațiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).

Ce date colectați și cine mai are acces la ele?

Colectăm exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfășurarea Campaniei. Astfel vă vom cere numele și prenumele, dar și un telefon sau adresă de email (pentru a vă putea contacta în cazul câștigării premiilor).  Pentru câștigători, vom cere în plus și datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligațiile noastre fiscale).

Dacă nu doriți să ne dați aceste date, nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea intra în posesia premiului, după caz.

Datele dvs sunt prelucrate de Operator SC SARANTIS ROMÂNIA SA, cât și de Agenție în numele Operatorului. Agenția poate folosi terțe firme cu rol de sub-împuterniciți, după cum urmează:

 • SPACE RO SRL – găzduire platformă online
 • WAIO ADVERTISING SRL – administrare platformă online
 • ASTINVEST COM SRL – administrare platformă SMS

 

Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pana în momentul retragerii consimțământului d-voastră de a le folosi.

Drepturile dumneavoastră

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, de dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizăm procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Vă puteți exercita drepturile adresandu-vă prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de către noi.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o acțiune în instanță

 

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia, etc.

13.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

13.3 Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 14. LITIGII

14.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

14.2 Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe române de la sediul Organizatorului.

14.3 Prezentul regulament este guvernat de legislația românească.

14.4 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

 

 

SARANTIS ROMÂNIA SA

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

“ELMIPLANT SUN – Este vara ta, bucură-te de ea – campanie Kaufland România”

Perioada campaniei: 06.05.2024 – 14.07.2024

Produsele participante în Campanie din categoria protecție solară:

 

Cod KFLSAPDenumire
1056288571039469ELMI SUN ROLLON KIDS SPF30 70ML R21
892918571040584ELMI SUN AFT SUN BODY SPR 200ML
207153558571051760ELMI SUN OIL SPR INTENSE TAN SPF0 150ML
207153178571051767ELMI SUN AFT SUN MILK SHIMMER 200ML
207153188571051768ELMI SUN AFT SUN SPR 200ML
207153568571048171ELMI SUN OIL SPR INTENSE TAN SPF6 150ML
1254418571033749ELMI SUN FACE CREAM DETOX SPF30 50ML R20
1056268571040575ELMI SUN BODY OIL SPR SPF15 150ML
1568428571039468ELMI SUN FACE CR SENSIT SPF50+ 50ML L21
892748571040576ELMI SUN BODY OIL SPR SPF30 150ML
207153578571048172ELMI SUN OIL SPRAY TAN&PROT SPF15 150ML
1568438571048184ELMI SUN OIL SPRAY COCO OAS SPF20 150ML
207153198571048183ELMI SUN FACE CREAM SENSI SPF50+ 50ML
1568448571048185ELMI SUN OIL SPRAY COCO OAS SPF30 150ML
1568458571044664ELMIPLANT SUN FACE CREAM ECO SPF30 50ML
207153588571048173ELMI SUN OIL SPRAY TAN&PROT SPF30 150ML
892798571040579ELMI SUN BODY MILK SPR SPF30 200ML
1056248571040581ELMI SUN KID INVIS SPR WETSK SPF50 150ML
892838571039466ELMI SUN MILK KIDS SPF50 200ML R21
893038571039463ELMI SUN MILK SPF50 200ML R21
1393768571048186ELMI SUN MILK SPRAY COCO OAS SPF30 150ML
207153238571048179ELMI SUN MILK SPR PROT&HYDRA SPF30 200ML
1393778571048187ELMI SUN MILK SPRAY COCO OAS SPF50 150ML
1056238571040580ELMI SUN KID MILK TRIG SPR SPF30 200ML
1568478571044661ELMIPLANT SUN MILK ECO SPF30 150ML
207153208571048175ELMI SUN MILK PROTECT&HYDRA SPF50 200ML
1393828571039464ELMI SUN MILK SENSIT SPF50+ 200ML R21
1568498571044662ELMIPLANT SUN MILK SPR ECO SPF30 150ML
1394798571039465ELMI SUN MILK SPR SENSIT SPF50+ 200M R21
1393788571039467ELMI SUN MILK SPR KID SENSI SPF50+ 200ML
1568468571044663ELMIPLANT SUN KIDS MILK ECO SPF30 150ML
207153218571048177ELMI SUN MILK SENSITIVE SPF50+ 200ML
207153548571048180ELMI SUN MILK SPRAY SENSI SPF50+ 200ML
207153228571048181ELMI SUN MILK SPR KIDS SENS SPF50+ 200ML
1393818571040573ELMI SUN BODY OIL SPR SPF0 150ML
1393798571040582ELMI SUN AFT SUN BODY MILK 200ML
1254408571040585ELMI SUN AFT SUN BODY GEL COOLING 200ML
207153608571051773ELMI SUN MILK SPRAY WET SKIN SPF50 150ML